Rozsah pôsobnosti

V spoločnosti Varietta s.r.o. sa zaväzujeme rešpektovať a chrániť všetky súkromné a dôverné informácie, ktoré získame pri kontakte s akoukoľvek treťou stranou vrátane, okrem iného, osobných údajov osôb (t. j. informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby, teda fyzickej osoby).

Tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) Vám pomôžu objasniť, aké druhy údajov v súvislosti s používaním našich webových stránok, online cenových kalkulácií alebo iných kontaktných a dopytovacích formulárov, s predajom našich produktov a poskytovaním našich služieb zhromažďujeme a spracovávame. Tieto Zásady ochrany osobných údajov (spolu s našimi Všeobecnými obchodnými podmienkami) určujú, ako v spoločnosti Varietta s.r.o. používame a chránime akékoľvek informácie, ktoré nám poskytnete pri použití našej internetovej stránky https://visiblevoice.sk (ďalej len “stránka”).
Prečítajte si prosím naše zásady ochrany osobných údajov starostlivo a v plnom rozsahu.

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto udeľujete nám, spoločnosti Varietta s. r. o., Jána Stanislava 10/A , IČO: 50 750 844, DIČ: 2120495575, (ďalej primerane len “predávajúci” alebo zostáva v platnosti pôvodný názov „Varietta s.r.o.“ ) je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 117899/B. (ďalej len “Varietta s.r.o.”) ako prevádzkovateľovi osobných údajov súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu, ktoré sú obsiahnuté v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

Osobné údaje, ochrana súkromia

Návštevou stránky https://visiblevoice.sk  a používaním internetových aplikácií, ktoré získavajú osobné údaje udeľujete súhlas na spracovanie osobných údajov.

Súhlas možno kedykoľvek písomne odvolať doručením odvolania súhlasu spoločnosti Varietta,  s.r.o. alebo zaslaním spätnej odpovede (v prípade elektronickej komunikácie).
Spoločnosť Varietta s.r.o. garantuje maximálnu ochranu Vašich osobných dát a údajov. Je pre nás veľmi dôležité, aby ste sa pri návšteve našich webových stránok cítili bezpečne.

Spoločnosť Varietta s.r.o. rešpektuje súkromie všetkých užívateľov, ktorí navštívia našu webovú stránku. Riadime sa a konáme v súlade s najsprávnejšími princípmi zaobchádzania s osobnými údajmi.

Naša ochrana súkromia je súčasťou nášho záväzku poskytovať dokonalý zákaznícky servis. Varietta s.r.o. sa zaväzuje zaobchádzať s informáciami poskytovanými Vami starostlivo a zodpovedne, predovšetkým v súvislosti s kooperáciou s tretími stranami.

Zozbierané informácie

Typy osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, zahŕňajú informácie o Vašom mene, adrese, telefónnom čísle, e-mailovej adrese alebo akékoľvek iné údaje, ktoré nám môžu byť poskytnuté, predovšetkým v rozsahu stanovenom § 56 Zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (Zákon o elektronických komunikáciách ďalej ako „Zákon“).
Používatelia a návštevníci stránky si musia tieto Zásady pozorne prečítať skôr, než poskytnú akékoľvek osobné údaje a/alebo vyplnia elektronický formulár uvedený na tejto webovej stránke. Používaním webových stránok alebo poskytnutím osobných údajov spoločnosti Varieta, s.r.o. vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov spôsobom uvedeným v týchto Zásadách. V prípade, že spoločnosti Varietta, s.r.o. poskytnete osobné údaje, sme povinní s nimi nakladať v zmysle § 56 a nasl. Zákona, t. j., že spoločnosť Varietta, s.r.o. je oprávnená spracúvať Zákonom vymedzené osobné údaje na Zákonom vymedzené účely súvisiace s poskytovaním elektronických komunikačných služieb a internetovým predajom produktov.

Na stránke zaznamenávame a zbierame nasledujúce údaje:
    • podrobnosti o užívateľoch (napr. meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo), ktoré používate pri registrácii do nášho systému.
    • informácie z akejkoľvek korešpondencie s nami, ako je zákaznícka, technická a predajná podpora.
    • na analýzu používania webovej stránky používame externé služby (napr. Google Analytics, Hotjar, SendInBlue). Neposielame žiadne osobné informácie, ktoré sme zhromaždili týmito analytickými nástrojmi (t.j. zostali ste anonymný pre tieto spoločnosti).
    • osobné údaje zdieľame iba s doručovacími spoločnosťami, z dôvodu úspešného doručenia objednaných tovarov a služieb, a so spracovateľmi na účely našej marketingovej komunikácie.

Hlas, ktorý je súčasťou idei webovej stránky visiblevoice.sk, tiež podlieha ochrane osobných údajov.   

Použitie zhromaždených informácií

Zhromažďovanie osobných údajov môžeme realizovať prostredníctvom dotazníkov a registračných formulárov, priamym osobným kontaktom s vami (napríklad prostredníctvom e-mailu, či telefónu), v zmluvných a predzmluvných vzťahoch pri poskytovaní služieb, resp. vždy, keď nám pošlete e-mailovú správu, ktorá obsahuje vaše údaje. Vaše osobné údaje použijeme len v súlade s príslušnými zákonmi a nariadeniami, a ak je takéto použitie relevantné na kontakt medzi Vami a spoločnosťou Varietta, s.r.o., napríklad na poskytovanie dohodnutých služieb, predaj produktov, fakturovanie, ochranu našich práv a legitímnych záujmov a na iné prípady, kedy sme na to oprávnení bez vášho predchádzajúceho súhlasu, alebo v iných prípadoch, kedy nám poskytnete svoj súhlas. Spoločnosť Varietta, s.r.o. Vaše osobné údaje nepredá, nevymení ani neprenajme iným stranám a pri narábaní s nimi striktne dodržiava platnú legislatívu, najmä Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Zákon ako je definovaný vyššie. 

Informácie, ktoré zhromažďujeme o Vás, môžeme použiť nasledujúcimi spôsobmi:
    • v zmysle upozornenia, keď chceme, aby ste splnili povinnosti uvedené v našich Všeobecných obchodných podmienkach,
    • zapojiť sa a odpovedať na korešpondenciu podpory zákazníkov, technickej podpory a podpory predaja,
    • občas Vás kontaktovať s oznámeniami týkajúcimi sa našich produktov a služieb, ktoré priamo súvisia s produktami a službami, o ktoré ste prejavili záujem, ktoré ste si u nás zakúpili,
    • zabezpečiť, aby sa náš priebežne vytváraný obsah zobrazoval najefektívnejším možným spôsobom,
    • ak Vás budeme občas kontaktovať e-mailom o produktoch alebo službách, ktoré požadujete, alebo o ktorých sa domnievame, že by Vás mohli zaujímať, pokiaľ ste sa nerozhodli o prijatí týchto e-mailov.

Návštevou stránky https://visiblevoice.sk  a používaním internetových aplikácií, ktoré získavajú osobné údaje udeľujete súhlas na spracovanie osobných údajov.

Poskytovanie produktov a služieb

Vaše osobné údaje môžeme použiť na vybavenie vašich požiadaviek, na spracovanie vašich objednávok alebo iným spôsobom potrebným k uskutočneniu alebo k uplatneniu zmluvných podmienok dohodnutých medzi vami a spoločnosťou Varietta, s.r.o., na zabezpečenie funkčnosti a bezpečnosti našich produktov a služieb, na identifikáciu, predchádzanie a odhaľovanie podvodov alebo iných spôsobov zneužitia.

Rozvoj služieb

Vaše osobné údaje môžeme použiť na rozvoj našich služieb. Na rozvoj našich služieb však využívame prevažne súhrnné a štatistické informácie. Vaše osobné údaje môžeme tiež využiť na vypracovanie cielenej cenovej ponuky pre Vás a na poskytovanie služieb, ktoré sú pre Vás vo väčšej miere relevantné, napríklad na odporúčanie a zobrazenie obsahu prispôsobeného Vašim potrebám, ako aj propagácie služieb dostupných na našej internetovej stránke. Osobné údaje získané v súvislosti s využívaním konkrétnej služby spoločnosti Varietta, s.r.o. môžeme spojiť s osobnými údajmi, ktoré máme o Vás v databáze, okrem prípadov, kedy boli takéto osobné údaje poskytnuté za odlišným účelom. Na základe Vašich osobných údajov môžeme vytvoriť súhrnné a štatistické informácie.

Marketingová komunikácia

Zaškrtnutím poľa „Súhlasím so zasielaním noviniek a informačných e-mailov“ dobrovoľne udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov (ust. § 11 ZnOOÚ) v rozsahu titul, meno a priezvisko, adresa na doručenie tovaru, adresa na vystavenie faktúry, telefónne číslo, e-mail v IS Marketing predávajúceho.
Predávajúci bude spracúvať Vaše osobné údaje za účelom zasielania marketingových ponúk, newsletter, informácií o produktoch a produktových novinkách na stránke https://visiblevoice.sk  a to najviac po dobu piatich rokov od udelenia súhlasu alebo po dobu piatich rokov od posledného nákupu prostredníctvom e-shopu https://visiblevoice.sk  alebo po dobu piatich rokov od posledného nákupu inou formou ako prostredníctvom e-shopu https://visiblevoice.sk , podľa toho čo nastalo neskôr.

Vaše osobné údaje môžeme využiť na komunikáciu s vami, napríklad pri poskytovaní informácií súvisiacich s produktmi alebo službami, ktoré využívate, alebo na oslovenie Vás s prieskumom v súvislosti so spokojnosťou zákazníkov. Vaše osobné údaje môžeme využiť na marketingové alebo prieskumné účely, napríklad na uskutočnenie prieskumu trhu, a v súlade s príslušnými zákonmi Vás môžeme kontaktovať a informovať o nových službách alebo programoch podpory predaja v našej ponuke. Niektoré naše produkty alebo služby môžu byť tiež použité na podporu služieb iných spoločností. Spoločnosť Varietta, s.r.o. však bez Vášho predchádzajúceho súhlasu neposkytne vaše osobné údaje na marketingové účely žiadnej inej spoločnosti.
Môžeme Vás z času na čas kontaktovať e-mailom o produktoch alebo službách, o ktoré žiadate alebo o ktorých sa domnievame, že by Vás mohli zaujímať, ak ste sa nerozhodli o prijatí týchto e-mailov. 
Tieto e-maily môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz na odhlásenie v marketingovom e-maile alebo vyjadrením Vášho nesúhlasu s prijímaním týchto mailov prostredníctvom mailovej správy na obchod@visiblevoice.sk.

Zabezpečenie osobných údajov

Zaviazali sme sa zabezpečiť bezpečnosť vašich osobných údajov a informácií. Aby sme zabránili neoprávnenému prístupu alebo zverejneniu, zaviedli sme vhodné fyzické, elektronické a riadiace postupy na ochranu a zabezpečenie informácií, ktoré zhromažďujeme.

Súhlas a zrušenie súhlasu

V prípade, že nám poskytnete vaše osobné údaje za účelom dokončenia transakcie, overenia platobnej karty, zrealizovania objednávky, vybavenia doručenia alebo vrátenia tovaru, považujeme váš súhlas so zhromaždením a spracovaním týchto informacií spoločnosťou Varietta s.r.o. za vzťahujúci sa výhradne na daný špecifický účel.
V prípade, že vás požiadame o vaše osobné údaje z dôvodu vedľajších účelov (napr. e-mail marketing), budeme vás buď priamo žiadať o váš súhlas alebo vám poskytneme možnosť odmietnutia.
Každý užívateľ našej webovej stránky má možnosť kedykoľvek odvolať tento súhlas s okamžite nadobudnutou platnosťou bez udania dôvodu prostredníctvom kontaktovania nás e-mailom na obchod@visiblevoice.sk

Použitie súborov cookies

Cookie je malý súbor, ktorý je umiestnený na pevnom disku vášho počítača. Cookies v žiadnom prípade neposkytuje prístup k Vášmu počítaču. Používame súbory cookies Analytics (napr. Google Analytics) na pochopenie návštevnosti a využitia stránok. To nám pomáha analyzovať údaje s cieľom zlepšiť obsah a funkciu webovej stránky. Takisto používame súbory cookies na povolenie určitých funkcií na webe (napr. Prihlásenie sa).

Môžete si vybrať, či chcete prijať alebo odmietnuť súbory cookies. Väčšina webových prehliadačov automaticky prijíma súbory cookies, ale zvyčajne môžete upraviť nastavenie prehliadača, aby ste odmietli cookies, ak chcete. To vám môže zabrániť tomu, aby ste v plnej miere využívali funkcionalitu stránky. Za účelom zdokonaľovania našich služieb, Varietta s.r.o. využíva na stránke https://visiblevoice HTTPS cookies (malú súbory dát uložené vo Vašom webovom prehliadači). Cookies súbory neobsahujú osobné údaje a nemáte možnosť ich identifikovať. Cookies si môžete deaktivovať v nastaveniach vášho prehliadača.

Spoločnosť Varietta, s.r.o. používa na svojej webovej stránke súbory „cookies“. Súbor „cookie“ je informácia, ktorú webová stránka uloží v systéme používateľa, aby si zapamätala určité informácie o Vás pri vašej ďalšej návšteve týchto alebo súvisiacich stránok. Informácie o tom, ako používate tento web (nie však vaše osobné údaje), sa zdieľajú so spoločnosťami Google za účelom analýzy – štatistík návštevnosti stránok. Používaním tohto webu vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie. Spoločnosť Varietta, s.r.o. nebude používať vaše osobné údaje odoslané v súbore „cookie“ na marketingové účely a bez Vášho súhlasu neposkytne takéto osobné údaje tretím stranám. Spoločnosť Varietta, s.r.o. môže používať súbory „cookies“ na štatistické účely. Ak nechcete prijímať súbory „cookies“ z webových stránok spoločnosti Varietta, s.r.o., môžete prehliadač nastaviť na zobrazenie výstrahy pred prijatím takýchto súborov a keď prehliadač zobrazí výstrahu o jeho prítomnosti, súbor „cookie“ môžete odmietnuť. Súbory „cookies“ môžete aj úplne zakázať a odstrániť tie, ktoré už v počítači uložené sú, ale môže Vám to značne skomplikovať pohybovanie sa na internete.

Viac o spracovaní cookies nájdete v našich Pravidlách spracovania súborov cookies.

Nevyhnutne potrebné cookies sú potrebné pre bežné fungovanie webovej stránky. Ostatné cookies sú súbory, ktoré používame predovšetkým na to, aby sme zvýšili užívateľský komfort, ponúkli reklamy vybrané na mieru podľa vašich záujmov, mohli zostavovať anonymné štatistiky o využívaní našich stránok a uľahčili zdieľanie informácií na sociálnych sieťach.

Ukladanie a prenos dát

Spoločnosť Varietta, s.r.o. má zavedené príslušné technické a organizačné opatrenia v oblasti informačnej bezpečnosti na zabránenie neoprávnenému alebo nezákonnému zverejneniu, prístupu, náhodnej alebo nezákonnej strate alebo zničeniu, pozmeneniu, prenosu alebo inému poškodeniu Vašich osobných údajov. Takéto opatrenia zahŕňajú používanie brán firewall, zabezpečených priestorov so servermi, šifrovanie, vhodné systémy a procesy riadenia prístupových práv, dôkladný výber spracovateľov a ďalšie technicky a komerčne odôvodnené opatrenia na poskytovanie primeranej ochrany Vašich osobných údajov pred neoprávneným používaním alebo zverejnením. Podľa vhodnosti môžeme tiež zhotoviť záložné kópie a využiť iné podobné prostriedky, aby sme predišli náhodnému poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov. Tieto opatrenia zabezpečujú dostatočnú úroveň zabezpečenia v súvislosti s rizikami prirodzene súvisiacimi s procesom a povahou osobných údajov, ktoré sú predmetom ochrany. Vaše bezpečne uchované osobné údaje budú sprístupnené výlučne vybraným oprávneným pracovníkom a spracovateľom spoločnosti Varietta, s.r.o.

Prenos osobných údajov

Spoločnosť Varietta, s.r.o. pri poskytovaní produktov a služieb môže spolupracovať s inými subjektmi poverenými spracúvaním osobných údajov v informačnom systéme (sprostredkovateľmi). Sprostredkovatelia sú oprávnení spracúvať osobné údaje výlučne v rozsahu obmedzenom účelom – poskytovaním produktu alebo služby a sú povinní zachovávať plnú dôvernosť voči tretím stranám.  Spoločnosť Varietta, s.r.o. pri výbere sprostredkovateľa dbá na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov v súlade s opatreniami podľa § 19 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a nezverí spracovanie osobných údajov sprostredkovateľovi, ak by tým mohli byť ohrozené práva a právom chránené záujmy dotknutých osôb. Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov, povereniach sprostredkovateľov a cezhraničnom prenose osobných údajov spoločnosť Varietta, s.r.o. tiež zverejňuje vo svojich Všeobecných obchodných podmienkach tvoriacich súčasť zmluvných dokumentov, ktorých aktuálna verzia je tiež dostupná na internetovej stránke https://visiblevoice.sk

Všetky nami zaznamenané osobné údaje budú považované za výhradne dôverné za akýchkoľvek okolností, a môžu byť zdieľané s tretími stranami iba v nasledujúcich situáciach:
    • použitie vašej e-mailovej adresy za účelom kontaktovania Vás ohľadom akýchkoľvek problémov s Vašou objednávkou realizovanou na našej stránke.
    • predloženie Vašich platobných údajov vybraným finančným inštitúciám za účelom spracovania Vašej platobnej transakcie za nákup vo Vašom mene.
    • predloženie údajov o Vašej doručovacej adrese prepravnému partnerovi, ktorý zodpovedá za doručenie Vašej objednávky.
    • ak si to vyžaduje zákon, (t.j. Varietta s.r.o. sa podriaďuje právoplatným súdnym príkazom), sme povinní sprístupniť osobné údaje polícii alebo akýmkoľvek činným orgánom.
Spoločnosť Varietta s.r.o. nie je oprávnená poskytovať zákaznícke údaje tretím stranám bez povolenia zákazníka.

Vaše práva na informácie a prístup k vlastným osobným údajom uloženým spoločnosťou Varietta, s.r.o.

Každý zákazník má právo požiadať o informáciu, ktoré osobné údaje boli uložené na stránke https://visiblevoice.sk  a má právo žiadať o zmenu alebo odstránenie daných údajov bez akéhokoľvek poplatku.

Spoločnosť Varietta, s.r.o. uchováva Vaše údaje len na čas, ktorý jej predpisuje Zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis, alebo na čas, ktorý je potrebný z hľadiska účelu, na ktorý boli tieto informácie získané, nie však dlhšie ako desať rokov. Vaše práva vo vzťahu k zhromaždeným a spracovaným osobným údajom sú výslovne uvedené v príslušných miestnych zákonoch a nariadeniach týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Máte právo prístupu k svojim osobným údajom, ktoré boli od Vás získané a ktoré sú spracovávané spoločnosťou Varietta, s.r.o. .
V prípade, ak si želáte vedieť, ktoré osobné údaje o Vás sme zhromaždili, alebo ak chcete doplniť, opraviť, anonymizovať alebo vymazať akékoľvek neúplné, nesprávne alebo neaktuálne osobné údaje, resp. ak chcete spracovanie vašich osobných údajov z akéhokoľvek dôvodu ukončiť, môžete takéto právo uplatniť tým, že nás budete kontaktovať prostredníctvom kontaktných spôsobov uvedených na tejto webovej stránke. Dovoľujeme si vás upozorniť, že v niektorých prípadoch, najmä v zmysle § 10 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov sme oprávnení spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu a v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sme povinní napriek ukončeniu zmluvného vzťahu podľa nášho registratúrneho plánu archivovať zmluvy po dobu 5 rokov a faktúry po dobu 10 rokov.

V súvislosti so zabezpečením spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov máte nasledujúce práva: 
 • právo na prístup k osobným údajom, podľa ktorého od nás môžete získať informácie, či sú Vaše osobné údaje spracúvané, na aké účely, aký je rozsah údajov, ktoré sú spracúvané, a komu boli tieto Vaše údaje prípadne sprístupnené,
 • právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov, prípadne doplnenie neúplných údajov,
 • právo na výmaz údajov v prípade, že zanikne účel spracúvania, alebo pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané nezákonne,
 • právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, 
 • právo vzniesť námietku proti spracúvaniu vašich osobných údajov, prípadne proti profilovaniu, 
 • právo na prenositeľnosť údajov, podľa ktorého môžete získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, v štrukturovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

Uplatnenie týchto Zásad

Spoločnosť Varietta, s.r.o. má pracovníkov zodpovedných za bezpečnosť a ochranu údajov. Na požiadanie Vám poskytneme kontakt na týchto pracovníkov . Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad, prípadne sťažnosť týkajúcu sa spôsobu, akým spoločnosť Varietta, s.r.o. Vaše osobné údaje použila, ochotne Vám pomôžeme.

Stránky tretích strán

Stránka https://visiblevoice.sk  môže obsahovať odkazy na stránky tretích strán, ktoré nemáme pod kontrolou a ktoré nepodliehajú týmto pravidlám ochrany osobných údajov. Mali by ste byť opatrní a pozrieť sa na zásady ochrany osobných údajov všetkých takýchto stránok, ktoré navštívite. Varietta s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za konanie tretích strán.

Zverejňovanie informácií, sprostredkovatelia

Spoločnosť Varietta, s.r.o. v zmysle §8 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov oznamuje návštevníkom stránky a svojim zákazníkom, že v súvislosti s predajom produktov a poskytovaním služieb poverila spracúvaním osobných údajov v mene spoločnosti Varietta s.r.o. nasledovné subjekty (sprostredkovateľov) v tomto rozsahu:
 • Mária Halászová – konateľ spolčnosti Varietta s.r.o.,

 • Ing. Miroslav Straka, konateľ EKO TEAM BL s.r.o – účtovník

 sprostredkovateľ je poverený vykonávať výlučne spracúvanie údajov pre účely pravidelnej marketingovej komunikácie a odosielanie newslettrov.
    
Zverejnenie tohto zoznamu sa zároveň považuje za oznámenie vykonané v súlade s § 8 zákona o ochrane osobných údajov.
Vaše informácie môžeme zverejniť na: 
(a) dodávateľov tretích strán, ktorých používame na poskytovanie služieb, ktoré zahŕňajú spracovanie údajov v našom mene, vrátane poskytovateľov hostingu, platieb a analytikov, ale nielen, 
b) právnymi nástupcami nášho podnikania alebo majetku; 
c) orgány činné v trestnom konaní, ktoré žiadajú alebo vyžadujú dodržiavanie našich zákonných povinností; 
(d) všetky strany, ktoré sa podieľajú na dodržiavaní akejkoľvek zákonnej povinnosti v súlade s našimi zmluvnými podmienkami.

Zmeny v našich zásadách ochrany osobných údajov

Tieto pravidlá platia od 1. mája 2018. Spoločnosť Varietta s.r.o. môže z času na čas túto politiku zmeniť aktualizáciou tejto stránky, aj z dôvodu reakciu na zmenu aktuálnych zákonov a nariadení. Čas od času by ste mali túto stránku skontrolovať, aby ste sa uistili, že ste spokojní s akýmikoľvek zmenami.

Dodatky a záverečné ustanovenia

Vzhľadom na náš neustály vývoj, naše rozširovanie sa a zmeny v zákonoch, naše predpisy spracovania osobných údajov sa budú taktiež vyvíjať. Varietta s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť svoje zásady ochrany súkromia. Zmeny sa prejavia ihneď po ich aplikovaní na internetových stránkach.
Dúfame, že sa nám podarilo odpovedať na všetky otázky týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov. 
V prípade požadovania doplňujúcej spätnej väzby, požiadaviek týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov sa môžete obrátiť na našu zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, a to prostredníctvom e-mailovej adresy obchod@visiblevoice.sk

Tento súhlas ako právny základ spracúvania osobných údajov nám udeľujete slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne, nie pod nátlakom a ani za nápadne nevýhodných podmienok a môžete ho kedykoľvek odvolať, a to i pred uplynutím obdobia, na ktoré bol udelený. Odvolaním tohto súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov v období pred odvolaním súhlasu.

Ďakujeme za Váš čas, ktorý ste strávili prečítaním týchto Zásad ochrany osobných údajov.